LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 8 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 8 สิงหาคม 2566

เดิม 7.2B / คาด 13.8B

เดิม 4.2% / คาด 3.0%

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม -8.4B / คาด -8.0B

เดิม 91.0 / คาด 90.6

เดิม -69.0B / คาด -65.1B

เดิม -0.3% / คาด -0.3% (+- ทอง)

เดิม 41.3 / คาด 43.0

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 10 สิงหาคม 2566

เดิม -46% / คาด -50%

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 3.0% / คาด 3.3% (- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.2%

เดิม 227K / คาด 231K (+ ทอง)

เดิม 14B / คาด 24B (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11 สิงหาคม 2566

เดิม -227.8B / คาด -92.5B

เดิม 0.1% / คาด 0.0% 

เดิม 0.1% / คาด 0.0%

เดิม -0.2% / คาด 0.0%

เดิม -18.7B / คาด -16.2B

เดิม 0.0% / คาด 0.0% (+- ทอง)

เดิม -0.6% / คาด 0.2%

เดิม -0.2% / คาด 0.2%

เดิม 3.3% / คาด -1.0%

เดิม 0.0% / คาด 0.0% (+- ทอง)

เดิม 4.71B / คาด 4.23B

เดิม 0.1% / คาด 0.2%

เดิม 0.1% / คาด 0.2%

เดิม 71.6 / คาด 71.7