LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 31-4 สิงหาคม 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เดิม -1.4% / คาด -0.8% (- ทอง)

เดิม 0.4% /คาด -0.3% (- ทอง)

เดิม 0.6% / คาด 0.0% (- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.5% (- ทอง)

เดิม 51K / คาด 49K (+ ทอง)

เดิม 1.1B / คาด 1.3B (- ทอง)

เดิม 5.5% / คาด 5.3% (+ ทอง)

เดิม 5.5% / คาด 5.4% (+ ทอง)

เดิม 0.0% / คาด -0.1% (+ ทอง)

เดิม -0.1% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 41.5 / คาด 43.3 (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 1 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 1 สิงหาคม 2566

เดิม 0.1% / คาด -0.5% (- ทอง)

เดิม 48.0 /คาด 48.2 (+ ทอง)

เดิม 43.8 / คาด 44.4 (+ ทอง)

เดิม 44.5 / คาด 44.5 (+- ทอง)

เดิม 38.8 / คาด 38.8 (+- ทอง)

เดิม 28K / คาด 19K (+ ทอง)

เดิม 42.7 / คาด 42.7 (+- ทอง)

เดิม 7.6% / คาด 7.7% (- ทอง)

เดิม 45.0 / คาด 45.0 (+- ทอง)

เดิม 6.5% / คาด 6.5% (+- ทอง)

เดิม 49.0 / คาด 49.0 (+- ทอง)

เดิม 46.0 / คาด 46.9 (- ทอง)

เดิม 9.82M / คาด 9.61M (+ ทอง)

เดิม 41.8 / คาด 43.8 (+ ทอง)

เดิม 0.9% / คาด 0.6% (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 2 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 2 สิงหาคม 2566

เดิม -50.3K  / คาด -38.2K

เดิม 497K / คาด 191K

เดิม -0.6M / คาด -0.9M

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 3 สิงหาคม 2566

เดิม 14.4B / คาด 15.0B

เดิม 53.4 / คาด 53.5

เดิม 52.2 / คาด 52.2 (+- ทอง)

เดิม 47.4 / คาด 47.4 (+- ทอง)

เดิม 52.0 / คาด 52.0 (+- ทอง)

เดิม 51.1 / คาด 51.1 (+- ทอง)

เดิม 0.7% / คาด 0.2%

เดิม 51.1 / คาด 51.1 (+- ทอง)

เดิม -1.9% / คาด -0.3% 

เดิม 7-0-2 / คาด 7-0-2 (+- ทอง)

เดิม 5.00% / คาด 5.25%

เดิม 221K / คาด 226K

เดิม -2.1% / คาด 2.1%

เดิม 4.2% / คาด 2.5%

เดิม 52.4 / คาด 52.4

เดิม 53.9 / คาด 53.2

เดิม 0.3% / คาด 1.9%

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4 สิงหาคม 2566

เดิม 6.4% / คาด -2.1%

เดิม 1.2% / คาด -0.3%

เดิม 0.4% / คาด 0.2%

เดิม 1.6% / คาด -0.3%

เดิม 48.9 / คาด 48.1

เดิม 0.0% / คาด 0.3%

เดิม 0.4% / คาด 0.3%

เดิม 209K / คาด 203K

เดิม 3.6% / คาด 3.6%