LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 28-1 กันยายน 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เดิม 0.6% / คาด 0.0% (- ทอง)

เดิม 1.7% / คาด 1.6% (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 29 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 29 สิงหาคม 2566

เดิม -24.4 / คาด -24.5

เดิม -1.7% / คาด -1.5%

เดิม 0.7% / คาด 0.2%

เดิม 117.0 / คาด 116.2

เดิม 9.58 / คาด 9.70M

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 30 สิงหาคม 2566

เดิม -1.6% / คาด -0.3%

เดิม 0.3% / คาด 0.3%

เดิม 2.3% / คาด 2.5%

เดิม -0.1% / คาด 0.1%

เดิม 55K / คาด 51K

เดิม 1.8B / คาด 1.4B

เดิม 324K / คาด 201K

เดิม 2.4% / คาด 2.4% (+- ทอง)

เดิม 2.2% / คาด 2.2% (+- ทอง)

เดิม -87.8B / คาด -90.0B

เดิม -0.5% / คาด 0.2%

เดิม 0.3% / คาด -0.8%

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เดิม -0.8% / คาด 0.3%

เดิม 0.9% / คาด 0.3%

เดิม 0.1% / คาด 0.7%

เดิม 0.5% / คาด 0.5% (+- ทอง)

เดิม 7.4% คาด 7.4%

เดิม 5.5% / คาด 5.3%

เดิม 5.3% / คาด 5.1%

เดิม 0.1% / คาด 0.1% (+- ทอง)

เดิม 6.4% / คาด 6.4% (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.2%

เดิม 230K / คาด 236K

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม 0.5% / คาด 0.7%

เดิม 42.8 / คาด 44.1

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 1 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 1 กันยายน 2566

เดิม -0.2% / คาด -0.3%

เดิม 47.8 / คาด 47.8 (+- ทอง)

เดิม 44.5 / คาด 44.0

เดิม 46.4 / คาด 46.4 (+- ทอง)

เดิม 39.1 / คาด 39.1 (+- ทอง)

เดิม 43.7 / คาด 43.7 (+- ทอง)

เดิม 42.5 / คาด 42.5 (+- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.3%

เดิม 187K / คาด 169K

เดิม 3.5% / คาด 3.5% (+- ทอง)

เดิม 47.0 / คาด 47.0 (+- ทอง)

เดิม 46.4 / คาด 46.9

เดิม 42.6 / คาด 43.9

เดิม 0.5% / คาด 0.5% (+- ทอง)

เดิม 15.7M / คาด 15.5M