LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 21-26 สิงหาคม 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 21 สิงหาคม 2566

เดิม -0.3% / คาด -0.1% (-ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 22 สิงหาคม 2566

เดิม 17.7B / คาด 3.4B

เดิม 9.1B / คาด 10.2B

เดิม -9 / คาด -13

เดิม 4.16M / คาด 4.15M

เดิม -9 / คาด -8

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2566

เดิม 45.1 / คาด 45.2

เดิม 47.1 / คาด 47.5

เดิม 38.8 / คาด 38.6

เดิม 52.3 / คาด 51.5

เดิม 42.7 / คาด 42.8

เดิม 50.9 / คาด 50.6

เดิม 45.3 / คาด 45.1

เดิม 51.5 / คาด 50.9

เดิม 49.0 / คาด 48.9

เดิม 52.3 / คาด 52.4

เดิม -15 / คาด -14

เดิม 697K / คาด 708K

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 24 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 24 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 26 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 26 สิงหาคม 2566