LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14 สิงหาคม 2566

เดิม -0.2% / คาด -0.1%

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 15 สิงหาคม 2566

เดิม 25.7K / คาด 

เดิม 4.0% / คาด 4.0% (+- ทอง)

เดิม -14.7 / คาด -15.0

เดิม -12.2 / คาด -12.0

เดิม 0.2% / คาด 0.4%

เดิม 1.1 / คาด -0.3

เดิม 0.2% / คาด 0.4%

เดิม -0.2% / คาด 0.2% 

เดิม -0.4% / คาด

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 56 / คาด 56 (+- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 16 สิงหาคม 2566

เดิม 7.9% / คาด 6.8%

เดิม 6.9% / คาด 6.8% 

เดิม -1.3% / คาด -0.3%

เดิม -0.3% / คาด -0.2%

เดิม 10.7% / คาด 9.1%

เดิม 1.9% / คาด 2.0%

เดิม 0.6% / คาด 0.4%

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง) 

เดิม 0.2% / คาด 0.1%

เดิม 1.44M / คาด 1.47M

เดิม 1.43M / คาด 1.45M

เดิม -0.5% / คาด 0.3%

เดิม 78.9% / คาด 79.1%

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17 สิงหาคม 2566

เดิม -0.9B / คาด 2.3B

เดิม 248K / คาด 240K

เดิม -13.5 / คาด -9.8

เดิม -0.7% / คาด -0.4%

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 18 สิงหาคม 2566

เดิม -30 / คาด -29

เดิม 0.7% / คาด -0.4%

เดิม 5.5% / คาด 5.5% (+- ทอง)

เดิม 5.3% / คาด 5.3% (+- ทอง)