LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11-15 กันยายน 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 12 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 12 กันยายน 2566

เดิม -0.2% / คาด -0.1%

เดิม 29.0K / คาด 17.1K

เดิม 8.2% / คาด 8.2% (+- ทอง)

เดิม 4.2% / คาด 4.3%

เดิม -12.3 / คาด -15.0

เดิม -5.5 / คาด -6.2

เดิม 91.9 / คาด 91.6

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 13 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 13 กันยายน 2566

เดิม 0.5% / คาด -0.2% (- ทอง)

เดิม 1.6% / คาด -0.5% (- ทอง)

เดิม -15.5B / คาด -15.9B (- ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 1.8% / คาด -0.6% (- ทอง)

เดิม 2.4% / คาด -0.9% (- ทอง)

เดิม 8.0% / คาด 8.0% (+- ทอง)

เดิม 0.5% / คาด -0.8% (- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.6% (- ทอง)

เดิม 3.2% / คาด 3.6% (- ทอง)

เดิม -6.3M / คาด -2.2M (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14 กันยายน 2566

เดิม 4.25% / คาด 4.25% (+- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.2%

เดิม 1.0% / คาด 0.4%

เดิม 0.3% / คาด 0.4%

เดิม 0.7% / คาด 0.1%

เดิม 216K / คาด 226K

เดิม 0.0% / คาด 0.1%

เดิม 33B / คาด 51B

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 15 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 15 กันยายน 2566

เดิม 1.0% / คาด 1.0% (+- ทอง)

เดิม 7.72B / คาด 6.50B

เดิม 12.5B / คาด 13.5B

เดิม -19.0 / คาด -9.9

เดิม 0.4% / คาด 0.3%

เดิม 1.0% / คาด 0.1%

เดิม 79.3 / คาด 79.3 (+- ทอง)

เดิม 69.5 / คาด 69.0