LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4-8 กันยายน 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 5 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 5 กันยายน 2566

เดิม 52.8 / คาด 51.6

เดิม 51.5 / คาด 50.3

เดิม 46.7 / คาด 46.7 (+- ทอง)

เดิม 47.3 / คาด 47.3 (+- ทอง)

เดิม 48.3 / คาด 48.3 (+- ทอง)

เดิม 48.7 / คาด 48.7

เดิม -0.4% / คาด -0.5%

เดิม 2.3% / คาด -2.5%

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 6 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 6 กันยายน 2566

เดิม 7.0% / คาด -4.3%

เดิม 51.7 / คาด 49.8

เดิม -0.3% / คาด -0.1%

เดิม -65.5B / คาด -67.9B

เดิม 51.0 / คาด 51.0 (+- ทอง)

เดิม 52.7 / คาด 52.5

เดิม 40.3 / คาด 41.1

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7 กันยายน 2566

เดิม -1.5% / คาด -0.4%

เดิม -0.3% / คาด -0.1%

เดิม -6.7B / คาด -6.8B

เดิม -0.2% / คาด 0.2%

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม 228K / คาด 232K

เดิม 3.7% / คาด 3.5%

เดิม 1.6% / คาด 1.8%

เดิม 32B / คาด 38B

เดิม -10.6M / คาด -1.8M

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 8 กันยายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 8 กันยายน 2566

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม -0.9% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม -0.1% / คาด -0.1% (+- ทอง)

เดิม 17.8B / คาด 16.1B (+ ทอง)