บริษัทขอมอบความคุ้มครองนี้โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้เอาประกันภัยทุกช่องทางทุกแบบประกัน (รวมประกันกลุ่ม) ที่กรมธรรม์มีสถานะมีผลบังคับหรือยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
 2. อายุรับประกันภัย 20 – 70 ปี
 3. สแกน QR Code หรือ Link ที่บริษัทกำหนด โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อยินยอมรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และยืนยันรับสิทธิ์ ตั้งแต่ 5 เมษายน 2564 ถึง 4 พฤษภาคม 2564
 4. เริ่มมีผลคุ้มครองในวันที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติและดำเนินการครบถ้วนตามข้อ 3 โดยให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 24.00 น.
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มนี้ 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน
 6. บริษัทจะออกหนังสือรับรองการประกันภัยในรูปแบบ Email ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 7.  

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. เป็นผู้เอาประกันภัยทุกช่องทางทุกแบบประกัน (รวมประกันกลุ่ม) ที่กรมธรรม์มีสถานะมีผลบังคับหรือยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
 2. อายุรับประกันภัย 20 – 70 ปี
 3. สแกน QR Code หรือ Link ที่บริษัทกำหนด โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อยินยอมรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และยืนยันรับสิทธิ์ ตั้งแต่ 5 เมษายน 2564 ถึง 4 พฤษภาคม 2564
 4. เริ่มมีผลคุ้มครองในวันที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติและดำเนินการครบถ้วนตามข้อ 3 โดยให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 24.00 น.
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มนี้ 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน
 6. บริษัทจะออกหนังสือรับรองการประกันภัยในรูปแบบ Email ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 7.  
ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) แต่สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มต้นความคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว ภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น5,000
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน) ในกรณีผลกระทบจากการฉัดวัคซีนดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าวภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น300 บาท ต่อวัน
5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)3,000